Jesteś tutaj:

Regulamin  

Prywatnego Żłobka "Dzwoneczek"


1. Żłobek "Dzwoneczek" mieści się w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 109A.

2. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną
nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat ( w wyjątkowych przypadkach do 4 lat)

3. Żłobek zapewnia opiekę w godz. od 7.00 do 17.00 w ciągu całego roku
kalendarzowego od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin. W przypadku nie odebrania dziecka o godzinie
określonej w umowie, pobierana jest opłata 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.4. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka jest wpłata wpisowego ( które jest jednorazową, bezzwrotną wpłatą), złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za wyżywienie.

Czesne jest opłatą stałą i nie podlega zwrotowi ani zmniejszeniu z powodu nieobecności dziecka w żłobku.

 

5. Do żłobka mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe. Pracownicy nie podają dzieciom żadnych lekarstw.
W przypadku zachorowania dziecka podczas pobytu w żłobku personel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji, który ma obowiązek  odebrać dziecko w ciągu dwóch godzin.
W przeciwnym wypadku opiekun wezwie pomoc lekarską, za którą zapłaci rodzic/opiekun.

6. Dzieci mają zapewnione  wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców, dostarczane przez firmę cateringową.
Opłata za wyżywienie może ulec zmniejszeniu w przypadku, zgłoszonej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, nieobecności dziecka.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osoby upoważnione pisemnie. Nie ma możliwości udzielenia upoważnienia telefonicznie. Dziecko nie może być odebrane przez osobę nietrzeźwą lub będącą pod wpływem innych środków psychoaktywnych.
W takiej sytuacji dziecko pozostanie w żłobku do chwili odebrania przez inną upoważnioną osobę.

8. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są naliczane wg cennika obowiązującego w danym roku. Należy je wpłacać do 5-tego dnia każdego miesiąca. Brak dokonanej opłaty skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 5-dniowego terminu zapłaty.
Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne rozwiązaniem umowy.

9. Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:

             · Całodzienne wyżywienie

             · Zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne

             · Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w salach i na świeżym powietrzu

             · Zapewnienie higieny snu i wypoczynku

             · Udzielenie doraźnej pomocy medycznej

     Opieka i zajęcia prowadzone w placówce dostosowane są do etapu  rozwoju każdego dziecka.

10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest dostarczyć wyprawkę dziecku.

11. Rodzice dzieci, których zachowanie objawia się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samych sobie, innych dzieci i personelu, proszeni będą o konsultacje z psychologiem dziecięcym .
Dalsza współpraca będzie kontynuowana na podstawie pisemnej opinii psychologa oraz jego zaleceń. Nie dostosowanie się do powyższych warunków skutkuje skreśleniem dziecka z listy.

12. Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka odnośnie zachowania, rozwoju itp.

 

 

 

 

 

Zapisz

mapka dojazdowa

kontakt

Żłobek dla dzieci "Dzwoneczek"

Al. Spółdzielczości Pracy 109A

20-147 Lublin

tel. kom. 696 855 804

e-mail: jola.2890@gmail.com

 

firma reklamowa matlakowski.pl